INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych – Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. z siedzibą – ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa. Adres e-mail: [email protected], Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: [email protected].

Cel i podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych
– przekazywanie informacji medycznych oraz informacji dotyczących produktów oferowanych przez podmioty z Grupy Boehringer Ingelheim – podstawa prawna – dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie do momentu wycofania zgody na marketing.
– profilowanie – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest profilowanie w ramach działań marketingowych, w celu lepszego dobrania wysyłanych informacji. Przetwarzanie do momentu wyrażenia sprzeciwu na profilowanie.

Odbiorcy danych
– upoważnieni pracownicy administratora danych,
usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak Call Center, dostawcy usług IT, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez Boehringer Ingelheim usług,

Przekazywanie danych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy)
W związku z korzystaniem z systemu informatycznego Grupy Boehringer Ingelheim przekazujemy dane osobowe do odbiorców w państwach trzecich, jednak zapewniamy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone. W związku z powyższym współpracujemy wyłącznie z podmiotami, które posiadają certyfikat Privacy Shield (na terenie Stanów Zjednoczonych) lub poprzez podpisanie z podmiotem w państwie trzecim Standardowych Klauzul Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Dobrowolność podania danych
Podanie danych jest dobrowolne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługuje Pani/Panu prawo:
– dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
wycofania udzielonej dobrowolnie zgody na przekazywanie informacji medycznych oraz informacji dotyczących produktów oferowanych przez podmioty z Grupy Boehringer Ingelheim poprzez e-mail. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana.
do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Boehringer Ingelheim Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonywania umowy/zamówienia. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub naszym inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.